Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego

Moderator: VHS - Dowództwo

Awatar użytkownika
Krzysztof Windsor Stempel
Posty: 227
Rejestracja: 26 paź 2022, 15:10
Lokalizacja: Glottenstead House, Augenay

OBYWATEL

RÓD

ODZNACZENIA

CZŁONEK

Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego

Post autor: Krzysztof Windsor »
Di Chef Anordnung
af di Voxland Heimat Staatssicherheit struktur ans serfic


11. Nofember 2023 jahr

Art. I.
 1. Służba w Voxland Heimat Staatssicherheit jest obowiązkiem każdego z obywateli Królestwa Voxlandu.
  1. Służba odbywana jest w ramach służby przygotowawczej, która trwa 4 miesiące w przypadku mężczyzn oraz 3 miesiące w przypadku kobiet. Inne przypadki rozpatrywane są indywidualnie przez Komendanta Fersatkungskommand af VHS (Wojskowa Komisja Uzupełnień VHS).
  2. Po ukończeniu służby przygotowawczej żołnierz ma możliwość rezygnacji i przejścia do rezerwy lub podjęcia służby zawodowej w ramach kontraktu.
  3. Możliwym jest odbycie służby zastępczej dla osób niebędących w stanie odbyć służby przygotowawczej z różnych przyczyn. Rodzaj służby zastępczej określa Komendant Fersatkungskommand af VHS.
 2. Stawienie się na wezwanie Fersatkungskommand af VHS jest obowiązkiem każdego z obywateli.
 3. W Voxland Heimat Staatssicherheit mogą służyć mieszkańcy Królestwa Voxlandu, którzy wyrażą taką chęć. Kierowani są oni wtedy na kurs przygotowawczy odbywający się na zasadach określonych w Art. I. ust. 1. lit. a. niniejszego rozkazu oraz mogą kontynuować służbę w ramach kontraktu lub przejść w stan rezerwy.
Art. II.
 1. Voxland Heimat Staatssicherheit składa się z Pionów, które podlegają pod Szefa Sztabu Generalnego Jego Królewskiej Mości (Chef af His Majestat Generalstaab). Wyróżnia się następujące Piony:
  1. Militarabteilung dzielący się na:
   • Kommshaber af His Majestat Herr;
   • Kommshaber af His Majestat Luftwaffe;
   • Kommshaber af His Majestat Kriegsmarine
  2. Orduen ans Rekungsabteilung dzielący się na:
   • Voxland Militc;
   • Voxland Feuirewakt;
   • Voxland Rekungserfice;
 2. Dowództwo nad Pionami i ich składowymi sprawują:
  1. Militarabteilung - Chef af His Majestat Generalstaab
   • Kommshaber af His Majestat Herr - Generalkommander af His Majestat Herr;
   • Kommshaber af His Majestat Luftwaffe - Generalkommander af His Majestat Luftwaffe;
   • Kommshaber af His Majestat Kriegsmarine - Generaladmiral af His Majestat Kriegsmarine
  2. Orduen ans Rekungsabteilung - Generalkommander af OR
   • Voxland Militc - Militckommandant;
   • Voxland Feuirewacht - Feuirewaktkommandant;
   • Voxland Rekungserfice - Rekungserficekommandant
 3. Szef Sztabu Generalnego Jego Królewskiej Mości przewodniczy Sztabowi Generalnemu w skład, którego wchodzą Generalkommander af OR oraz dowódcy jednostek podległych Militarabteilung oraz Orduen ans Rekungsabteilung. Sztab Generalny jest organem odpowiedzialnym za kreowanie polityki obronnej Królestwa Voxlandu przy współpracy z Radą Królewską.
Art. III.
 1. Militarabteilung odpowiedzialny jest za obronę granic Królestwa Voxlandu, staniu na straży jej niepodległości i suwerenności oraz działaniu poza terytorium Państwa w celu pomocy sojusznikom lub eliminacji zagrożenia dla jego bezpieczeństwa.
 2. Orduen ans Rekungsabteilung odpowiedzialny jest za zapewnienie porządku wewnątrzpaństwowego, ochronę nienaruszalności granic, kontrolę celną, pomoc medyczną oraz ratowniczą.
Art. IV.
 1. Dowódcy Orduen ans Rekungsabteilung oraz podległych mu jednostek, a także ci Dowódcy Generalni rodzajów sił zbrojnych w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego ustalają plan działania swoich jednostek, struktury oraz ich organizację pracy.
 2. Szef Sztabu Generalnego odpowiedzialny jest za kontrolę i publikację aktualnych struktur podległych mu Pionów.
 3. W razie braku dowódcy Pionu, jego rolę sprawuje Szef Sztabu Generalnego lub wyznaczona przez niego na tymczasową kadencję osoba.
 4. Dowódcy jednostek są odpowiedzialni za działania swoich podwładnych.
Art. V.
 1. Szef Sztabu Generalnego nadaje stopnie wojskowego w korpusie szeregowych i podoficerów. Stopnie oficerskie na wniosek Szefa Sztabu Generalnego nadaje Monarcha.
 2. Stopnie, zasady ich nadawania, odbierania oraz prawa i obowiązki wynikające z pełnienia służby opisuje osobny dokument.
Art. VI.
Uchyla się Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego z wyjątkiem Rozkazu o wprowadzeniu stopnia honorowego oraz jego nadaniu z dnia 28. September 2023.


HKH Konigprins, Prins af Dravsk
Awatar użytkownika
Krzysztof Windsor Stempel
Posty: 227
Rejestracja: 26 paź 2022, 15:10
Lokalizacja: Glottenstead House, Augenay

OBYWATEL

RÓD

ODZNACZENIA

CZŁONEK

Re: Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego

Post autor: Krzysztof Windsor »
Di Chef Anordnung
af di Voxland Heimat Staatssicherheit militar serficgrade ans serfic


4. December 2023 jahr

Art. I.
Stopnie
 1. Stopnie w Voxland Heimat Staatssicherheit dzielą się na trzy korpusy:
  1. Korpus szeregowych;
  2. Korpus podoficerów;
  3. Korpus oficerów
 2. W skład korpusu szeregowych wchodzą:
  1. Soldat/Flieger - w przypadku His Majestat Luftwaffe;
  2. Gefreiter
 3. W skład korpusu podoficerów wchodzą:
  1. Korporal;
  2. Feldwebel;
  3. Hauptfeldwebel;
  4. Oberstabfeldwebel;
  5. Fahrnik - w przypadku uczęszczania do Koniglich Militarakademia
 4. W skład korpusu oficerów wchodzą:
  1. Leutant;
  2. Oberleutant;
  3. Major;
  4. Oberstleutant;
  5. Oberst;
  6. Generalleutant;
  7. Generalfeldmarschall
 5. Wraz z mianowaniem na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Jego Królewskiej Mości nadawany jest najwyższy stopień wojskowy Generalfeldmarschalla.
 6. Stopnie w His Majestat Kriegsmarine dzielą się na te same korpusy, co reszta Voxland Heimat Staatssicherheit.
  1. W skład korpusu szeregowych HMK wchodzą:
   • Matrose;
   • Gefreiter;
  2. W skład korpusu podoficerów HMK wchodzą:
   • Korporal;
   • Bootsman;
   • Hauptbootsman;
   • Oberstabsbootsman;
   • Seekadett - w przypadku uczęszczania do Koniglich Militarakademia
  3. W skład korpusu oficerów HMMK wchodzą:
   • Seeleutant;
   • Oberseeleutant;
   • Kapitan;
   • Stabskapitan;
   • Seekapitan;
   • Admiral
 7. Monarcha wraz ze wstąpieniem na tron jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych otrzymuje stopień Konigreichmarschalla, który jest najwyższy w hierarchii wszystkich rodzajów Pionów VHS.
 8. Członkowie Voxlandzkiej Rodziny Królewskiej, zagraniczni wojskowi bądź zasłużone osoby mogą otrzymać stopień dowódcy wybranej jednostki - Koniglichoberst.
  1. Stopień jest honorowy i upoważnia jedynie do patronatu nad jednostką.

Art. II.
Awanse
 1. Awanse przydzielane są wedle następującego schematu:
  1. Kwartalnie - podoficerowie od stopnia Feldwebel włącznie;
  2. Półrocznie - oficerowie od stopnia Leutant włącznie;
  3. Corocznie - oficerowie od stopnia Oberstleutanta włącznie;
  4. Stopień Generalleutanta jest nadawany w przypadku zapotrzebowania.
 2. W przypadku uzasadnionych przyczyn stopnie mogą być nadawane poza schematem.
  1. Za uzasadnione przyczyny uznaje się wybitne zasługi na rzecz VHS, obronności kraju, wykazane starania, które wykraczają poza normalne obowiązki żołnierskie oraz zapotrzebowanie kadrowe.
 3. Zamiast awansu może zostać nadane odznaczenie wojskowe.
 4. Aby otrzymać awans należy wykazywać aktywność w ramach służby w VHS.
Art. II A.
Degradacja, zwolnienie ze służby
 1. Żołnierz może zostać zwolniony ze służby w określonych przypadkach.
  1. Złożony został wniosek o zwolnienie ze służby;
  2. Żołnierz trzykrotnie nie stawił się na sprawdzanie gotowości bojowej lub nie wykonał rozkazu przełożonego;
  3. Żołnierz nie przejawiał aktywności w okresie ostatnich dwóch miesięcy od czasu ostatniego logowania;
  4. Żołnierz został uznany za winnego i ograniczono jego prawa;
  5. Żołnierz złamał zasady humanitarnego prowadzenia wojny.
 2. Żołnierz może zostać zdegradowany w ramach kary za sprawowanie niezgodne z uniwersalnymi zasadami.
 3. Żołnierz ma prawo odwołać się od decyzji o degradacji oraz złożyć wniosek o ponowne przyjęcie do służby.
Art. III.
Przepisy pozostałe
 1. Żołnierz ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w jednych manewrach w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Wraz z wejściem rozkazu do życia traci moc Rozkaz o ustanowieniu stopnia honorowego.
 3. Rozkaz wchodzi w życie wraz z podpisem Szefa Sztabu Generalnego Jego Królewskiej Mości.


HKH Konigprins, Prins af Dravsk
ODPOWIEDZ